Πολιτική Απορρήτου

 1. Εισαγωγή

 

Το Δικηγορικό μας Γραφείο, προκειμένου να διεκπεραιώσει τα αιτήματα των εντολέων ή να έρθει σε επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους να συνάψουν σύμβαση εντολής με το γραφείο μας, συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα τηρώντας την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Κανονισμό 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ομοίως, η αποστολή ερωτημάτων μέσω της φόρμας επικοινωνίας της παρούσας ιστοσελίδας απαιτεί τη συλλογή προσωπικών δεδομένων. Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το Δικηγορικό Γραφείο  Κωνσταντία Κ. Μαλίγκρη, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Ερμού 2 (τηλ. 2311 26 13 12, 695 54 555 63).

 

 1. Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων – σκοπός της επεξεργασίας

 

Με την υποβολή ερωτήματος στη φόρμα επικοινωνίας της παρούσας ιστοσελίδας συλλέγουμε τις κάτωθι πληροφορίες:

 

 • Ονοματεπώνυμο
 • Διεύθυνση
 • Διεύθυνση e-mail
 • Αριθμό τηλεφώνου (σταθερού και κινητού)
 • Πληροφορίες για τη θεμελίωση αξιώσεώς σας ή/και για την υπεράσπιση της υπόθεσής σας

 

Με την ανάθεση της υποθέσεώς σας σε εμάς, συλλέγουμε τις εξής πληροφορίες:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Διεύθυνση
 • Διεύθυνση e-mail
 • Αριθμό τηλεφώνου (σταθερού και κινητού)
 • ΑΦΜ
 • Πληροφορίες για τη θεμελίωση αξιώσεώς σας ή/και για την υπεράσπιση της υπόθεσής σας

Οι παραπάνω πληροφορίες αποτελούν προσωπικά δεδομένα, σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679 (ΓΚΠΔ) (άρθρο 4 αριθ. 1), όπου ορίζεται ότι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»).

Η συλλογή των εν λόγω πληροφοριών είναι αναγκαία, προκειμένου να εξακριβώσουμε την ταυτότητα του εντολέα μας, για να επικοινωνούμε μαζί σας, να εκδίδουμε τα αντίστοιχα παραστατικά, να σας εκπροσωπούμε ενώπιον των Δικαστηρίων ή των Διοικητικών Αρχών, καθώς και, ενδεχομένως, προκειμένου να διεκδικήσουμε την αμοιβή μας.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται για την εκτέλεση της εντολής και τη διεξαγωγή της υπόθεσης που μας έχετε αναθέσει, στηρίζεται δε, στη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχ. β΄ ΓΚΠΔ, καθώς είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση εντολής.

Ο χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων είναι πέντε (5) έτη, σύμφωνα με το άρθρο 37 στοιχ. θ΄ του Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού Επαγγέλματος, αλλά μπορεί να παραταθεί σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία ή μέχρι την παραγραφή ενδεχομένων αξιώσεων.

 

 1. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους

 

Δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, παρά μόνο εφόσον είναι απαραίτητο για την διεξαγωγή της εντολής. Συγκεκριμένα, κοινοποίηση των προσωπικών σας πληροφοριών γίνεται στον αντίδικο ή στους αντιδίκους και στον πληρεξούσιο δικηγόρο του/ς, όπως και σε δικαστήρια και σε άλλες δημόσιες αρχές, με σκοπό την υπεράσπιση της υπόθεσής σας. Επίσης, γνώση των προσωπικών σας δεδομένων πρέπει να λάβει και ο δικαστικός επιμελητής, που θα κοινοποιήσει νόμιμα το δικόγραφο στον αντίδικο ή στον πληρεξούσιο δικηγόρο του.  Οι τρίτοι στους οποίους διαβιβάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν δικαιούνται να κάνουν χρήση για άλλους σκοπούς.

Παράλληλα με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, ισχύει και το δικηγορικό απόρρητο, το οποίο τηρούμε, όχι μόνο κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά την περαίωση της υποθέσεως ή την ανάκληση της εντολής από τον εντολέα μας.

 

 1. Δικαιώματα του υποκείμενου των δεδομένων

Έχετε τα παρακάτω δικαιώματα, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ:

 • Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να αποκτήσετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 15 ΓΚΠΔ. Με την αίτηση πρόσβασης μπορείτε να πληροφορηθείτε για τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις σχετικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, τους αποδέκτες στους οποίους κοινοποιήθηκαν ή πρόκειται να κοινοποιηθούν τα δεδομένα, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν αυτά, την ύπαρξη δικαιώματος για διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων ή περιορισμό της επεξεργασίας τους ή δικαιώματος αντίταξης στην επεξεργασία, πληροφορίες για την προέλευση των δεδομένων και την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ και πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται.

 

 • Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων καθώς και τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων που σας αφορούν, σύμφωνα με το άρθρο 16 ΓΚΠΔ.

 

 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Δικαιούστε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 18 ΓΚΠΔ.

 

 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, όταν αυτή βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε΄ ή στ΄ ΓΚΠΔ.

 

 • Δικαίωμα στη λήθη: Όταν δεν επιθυμείτε πλέον την επεξεργασία και διατήρηση προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή τους, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα δεν τηρούνται για κάποιο συγκεκριμένο νόμιμο και δηλωμένο σκοπό, σύμφωνα με το άρθρο 17 ΓΚΠΔ.

 

 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Δικαιούστε να λάβετε ή να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας, σε μηχαναγνώσιμη μορφή, από εμάς σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον το επιθυμείτε, σύμφωνα με το άρθρο 20 ΓΚΠΔ.

 

Για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, εγγράφως, με την αποστολή ταχυδρομικής επιστολής, στη διεύθυνση: Ερμού 2, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54625, Ελλάδα, ή με την αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  kmaligkri@gmail.com

Επίσης, έχετε το δικαίωμα της καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εγγράφως (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) ή ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).

Φόρμα Επικοινωνίας