Πολιτική Ασφαλείας & cookies

 1. Εισαγωγή

Στόχος της παρούσας Πολιτικής Ασφάλειας είναι η λήψη μέτρων και η τήρηση διαδικασιών προκειμένου να εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη και εύρυθμη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος του Δικηγορικού Γραφείου καθώς και η μεγιστοποίηση της διαθεσιμότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών. Παράλληλα, διασφαλίζεται η προστασία των προσωπικών δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες, καθώς και η προστασία του πληροφοριακού συστήματος από κακόβουλο λογισμικό και κυβερνοεπιθέσεις.

 

 1. Ορισμός

Το Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) του Δικηγορικού της Γραφείου αποτελείται από το σύνολο του υλικού Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), του λογισμικού και της πληροφορίας που χρησιμοποιεί το Γραφείο κατά τη λειτουργία του. Η Πολιτική Ασφάλειας είναι το σύνολο των βασικών αρχών και κανόνων που καθορίζουν τον τρόπο, με τον οποίο το Γραφείο προστατεύει και διαχειρίζεται το Πληροφοριακό του Σύστημα, έτσι ώστε να επιτυγχάνει συγκεκριμένους στόχους ασφάλειας.

 

 1. Εμβέλεια Πολιτικής Ασφαλείας

Η Πολιτική Ασφάλειας αφορά στα παρακάτω:

– Το σύνολο πληροφοριών που συλλέγονται, αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται από το Πληροφοριακό Σύστημα του Γραφείου.

– Το σύνολο υλικού και λογισμικού, το οποίο χρησιμοποιείται για τη διαχείριση αυτών των πληροφοριών.

– Το προσωπικό του Γραφείου, δηλαδή τη δικηγόρο και τους εξωτερικούς συνεργάτες, οι οποίοι εμπλέκονται στη διαχείριση των πληροφοριών του Πληροφοριακού Συστήματος.

 

 1. Πολιτική Εφαρμογής Κανόνων Ασφάλειας

Η ακολουθούμενη Πολιτική Ασφάλειας είναι έγγραφη και έχει γίνει αποδεκτή από την ιδιοκτήτη του Δικηγορικού Γραφείου. Επιπλέον, συμμορφώνεται με τη νομοθεσία που αφορά στη χρήση ΠΣ, τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και μέσω αυτής εφαρμόζονται οι αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) και της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (www.adae.gr).

Το Δικηγορικό Γραφείο φροντίζει για την ενημέρωση των χρηστών του ΠΣ σχετικά με το κείμενο της Πολιτικής Ασφάλειας και για την διαθεσιμότητά του σε αυτούς. Επιπλέον, φροντίζει για την ευαισθητοποίηση κι ενημέρωση του Προσωπικού του, το οποίο κάνει χρήση του ΠΣ, για θέματα ασφάλειας.

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του, το Γραφείο πραγματοποιεί ελέγχους και εξετάζει πιθανά σενάρια για την εμφάνιση νέων ευπαθειών. Σε περίπτωση που παρουσιάζονται νέες ευπάθειες, που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος, η Πολιτική Ασφάλειας θα αναθεωρείται. Επίσης, το Γραφείο οφείλει και έχει το δικαίωμα να κάνει ελέγχους για την τήρηση της Πολιτικής Ασφάλειας από το Προσωπικό.

Σε περιπτώσεις που οι εξωτερικοί συνεργάτες του Γραφείου χρειάζεται να πάρουν μια απόφαση, η οποία ενδέχεται να επηρεάσει την ασφάλεια του ΠΣ του Γραφείου, συμβουλεύονται το κείμενο της παρούσας Πολιτικής Ασφάλειας και τον ιδιοκτήτη του Γραφείου.

Η τήρηση της πολιτικής ασφάλειας είναι υποχρεωτική για το Δικηγορικό Γραφείο.

 

 1. Πολιτική ορθής χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ)

 

Α. Γενικές αρχές

Οι χρήστες χρησιμοποιούν το ΠΣ του Γραφείου για τους σκοπούς του Γραφείου και σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην ισχύουσα Πολιτική Ασφάλειας.

Δεν επιτρέπεται στους χρήστες να προβαίνουν σε ενέργειες που παρακάμπτουν τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την ασφάλεια του ΠΣ.

περιπτώσεις που είναι απαραίτητη η χρήση υλικού που δεν ανήκει στο Γραφείο, για πραγματοποίηση εργασιών του Γραφείου, εφαρμόζονται τα κατάλληλα μέτρα που εγγυώνται την ασφάλεια του ΠΣ.

 

Β. Λογαριασμοί και κωδικοί πρόσβασης στο ΠΣ

Οι χρησιμοποιούμενοι κωδικοί πρόσβασης είναι ισχυροί [ελάχιστο μήκος 8 χαρακτήρων (μεταξύ των οποίων γράμματα, κεφαλαία & μικρά, αριθμοί και σύμβολα)] και αλλάζουν περιοδικά (κάθε 6 μήνες).

Δεν επιτρέπεται στους χρήστες να κοινοποιούν τους προαναφερθέντες κωδικούς πρόσβασής τους σε τρίτους, ακόμα κι αν πρόκειται να απουσιάσουν.

Δεν επιτρέπεται στους χρήστες να αφήνουν τους κωδικούς πρόσβασής τους εκτεθειμένους, προκειμένου να μην είναι προσβάσιμοι σε τρίτους.

Σε περίπτωση που οι χρήστες αντιληφθούν ή υποψιάζονται ότι έχουν διαρρεύσει οι κωδικοί πρόσβασής τους α) ενημερώνουν τον επικεφαλής του Γραφείου για το συμβάν, και β) προβαίνουν σε αλλαγή του κωδικού πρόσβασης είτε μόνοι τους, είτε ζητώντας τη βοήθεια του διαχειριστή του ΠΣ.

 

Γ. Πρόσβαση στο διαδίκτυο

Οι χρήστες χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για τους σκοπούς της εργασίας τους.

Το Γραφείο έχει το δικαίωμα να απαγορεύσει την πρόσβαση σε συγκεκριμένους ιστοτόπους του διαδικτύου.

Οι χρήστες, οι οποίοι χρειάζονται πρόσβαση σε κάποιον από τους ιστοτόπους στους οποίους δεν επιτρέπεται η πρόσβαση, απευθύνονται στον ιδιοκτήτη του Γραφείου και στον διαχειριστή του ΠΣ, προκειμένου να εξεταστεί αν υπάρχει δυνατότητα εξαίρεσης της πολιτικής απαγόρευσης.

Δεν επιτρέπεται στους χρήστες να επισκέπτονται ιστοτόπους με παράνομο ή μη πρέπον λογισμικό / περιεχόμενο.

 

Δ. Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Οι λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι αυστηρά προσωπικοί.

Δεν επιτρέπεται στους χρήστες να χρησιμοποιούν λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου άλλων χρηστών.

Σε περιπτώσεις που απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με περισσότερους από έναν χρήστες, ειδοποιείται ο διαχειριστής του ΠΣ, ο οποίος δημιουργεί το σχετικό λογαριασμό και διαχειρίζεται τους χρήστες.

Δεν επιτρέπεται η εκούσια αποστολή μηνυμάτων spam ή μηνυμάτων με βλαβερό περιεχόμενο.

Οι χρήστες είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, όταν ανοίγουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή συνημμένα αρχεία, από άγνωστους αποστολείς ή με μη αναμενόμενο θέμα. Σε περίπτωση που αντιληφθούν ή υποψιαστούν ότι ένα μήνυμα είναι βλαβερό, ειδοποιούν τον διαχειριστή του ΠΣ προτού το ανοίξουν.

Δεν επιτρέπεται στους χρήστες να χρησιμοποιούν συστήματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου άλλων παρόχων, εκτός του συστήματος του Γραφείου, για τη διακίνηση υπηρεσιακής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

 1. Χρήση του ΠΣ του Γραφείου από εξωτερικούς συνεργάτες

Οι εξωτερικοί συνεργάτες του Γραφείου γνωρίζουν την ισχύουσα Πολιτική Ασφάλειας και συμμορφώνουν τις πράξεις τους με αυτή, ενώ οι ενέργειές τους σε καμία περίπτωση δε θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του ΠΣ.

Δεν επιτρέπεται στους εξωτερικούς συνεργάτες του Γραφείου να αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με δεδομένα του Γραφείου ή προσωπικά δεδομένα χρηστών στα οποία απέκτησαν πρόσβαση κατά τη διάρκεια των εργασιών τους.

Η πρόσβαση των εξωτερικών συνεργατών σε χώρους, όπου φυλάσσεται ευαίσθητος εξοπλισμός, γίνεται με τη συνοδεία της Δικηγόρου του Γραφείου.

 

 1. Ασφάλεια εγκαταστάσεων κι εξοπλισμού ΠΣ του Γραφείου

Οι εξυπηρετητές βρίσκονται τοποθετημένοι σε ειδικό χώρο, στον οποίο εξασφαλίζεται ελεγχόμενη φυσική πρόσβαση και στον οποίο επικρατούν συνθήκες που εξασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία του εξοπλισμού.

Ο χώρος εξυπηρετητών διατηρείται κλειδωμένος και πρόσβαση σε αυτόν παρέχεται μόνο στους έχοντες εργασία κι αποκλειστικά γι’ αυτόν το λόγο.

 

 1. Ασφάλεια Δικτύου

Η λειτουργία του δικτύου παρακολουθείται, έτσι ώστε να μπορούν να εντοπιστούν ασυνήθιστες καταστάσεις.

 

 1. Ασφάλεια Λογισμικού & Δεδομένων του Γραφείου

Χρησιμοποιείται λογισμικό το οποίο δεν εκθέτει σε κίνδυνο το ΠΣ.

Το σύνολο του εξοπλισμού προστατεύεται από λογισμικό αντιμετώπισης κακόβουλου λογισμικού. Η βάση δεδομένων αυτού τηρείται συνεχώς ενημερωμένη.

 

 1. Πολιτική ανάκαμψης από καταστροφές ή σοβαρές βλάβες

Το Γραφείο λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας / επαναφορά του υλικού το οποίο είναι ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία του ΠΣ.

Το Γραφείο φροντίζει για την ύπαρξη συστημάτων τα οποία κρατούν αντίγραφα ασφαλείας, ώστε να μπορεί να γίνει ανάκτηση των δεδομένων / πληροφορίας.

 

 

Πολιτική Cookies

Σε αυτή την πολιτική χρησιμοποιούμε τον όρο «cookies» για να αναφερόμαστε στα coocies και σε άλλες παρόμοιες τεχνολογίες, οι οποίες καλύπτονται από την Οδηγία της Ε.Ε. σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων κατά τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

 

Τι είναι τα Cookies;

Tα ηλεκτρονικά μπισκότα είναι σύντομα κείμενα κώδικα λογισμικού, που αποστέλλονται προς αποθήκευση από τον διαδικτυακό εξυπηρετητή (“server”) της Επιχείρησής μας στον τερματικό σας εξοπλισμό με βασική τους λειτουργία την επικοινωνία σε εμάς δεδομένων του φυλλομετρητή σας (“browser”). Ανάλογα με την διάρκειά τους τα cookies είναι είτε «προσωρινά» (session cookies) ή «έμμονα» (persistent cookies).Τα «προσωρινά cookies» είναι cookies που απαλείφονται αυτομάτως όταν κλείνετε τον φυλλομετρητή σας, ενώ τα «έμμονα cookies» παραμένουν αποθηκευμένα στον τερματικό σας εξοπλισμό μέχρι τη συμπλήρωση του προκαθορισμένου χρόνου ισχύος τους.

Χρησιμοποιεί η επιχείρησή μας Cookies;

Ναι, κάνουμε χρήση ορισμένων ηλεκτρονικών μπισκότων με κύριο σκοπό να καταστήσουμε το maligkri-law.gr πιο λειτουργικό και προσφιλές προς τους χρήστες μας. Τα cookies άλλων κατασκευαστών ανήκουν και η διαχείρισή τους πραγματοποιείται από τρίτους, όπως οι επιχειρηματικοί εταίροι ή οι πάροχοι υπηρεσιών.  Ενδεχομένως, αυτά τα cookies να απαιτούνται για τη διεκπεραίωση ορισμένων λειτουργειών όπως για παράδειγμα η επικοινωνία μέσω chat

Cookies περιόδου σύνδεσης (session)

Τα cookies περιόδου σύνδεσης είναι προσωρινά cookies που χρησιμοποιούνται έτσι ώστε να σας θυμόμαστε κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στη διαδικτυακή τοποθεσία και λήγουν μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο.

Μόνιμα cookies (persistent)

Τα μόνιμα cookies είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να θυμούνται τις προτιμήσεις σας εντός της διαδικτυακής τοποθεσίας και παραμένουν στον επιτραπέζιο υπολογιστή ή στη φορητή συσκευή σας ακόμα και αφότου κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης ή επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.

Χρησιμοποιούμε αυτά τα cookies για να αναλύουμε τη συμπεριφορά του χρήστη και να καθορίζουμε τα μοτίβα επισκέψεων έτσι ώστε να βελτιώνουμε τη λειτουργικότητα της διαδικτυακής τοποθεσίας μας τόσο για εσάς όσο και για τυχόν άλλους επισκέπτες στην(στις) διαδικτυακή(ές) τοποθεσία(ίες) μας. Επίσης, αυτά τα cookies μας δίνουν τη δυνατότητα να προβάλλουμε στοχευμένες διαφημίσεις και να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα της διαδικτυακής τοποθεσίας μας σε ό,τι αφορά τις λειτουργίες και τις διαφημίσεις.

Πως χρησιμοποιούνται τα cookies για διαφημιστικούς σκοπούς;

Τα cookies και η τεχνολογία διαφήμισης, όπως τα προειδοποιητικά σήματα web (web beacons), τα pixel και οι ανώνυμες ετικέτες διαφημιστικών δικτύων, μας βοηθούν να σας παρουσιάζουμε σχετικές διαφημίσεις με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Επίσης, μας βοηθούν να συλλέγουμε συγκεντρωτικά δεδομένα ελέγχου, να πραγματοποιούμε έρευνα και να συντάσσουμε εκθέσεις απόδοσης της διαφημιστικής καμπανιάς.

Μολονότι δεν χρησιμοποιούμε cookies για τη δημιουργία προφίλ σε σχέση με τη συμπεριφορά σας όσον αφορά την περιήγηση σε διαδικτυακές τοποθεσίες τρίτων, χρησιμοποιούμε συγκεντρωτικά δεδομένα από τρίτους έτσι ώστε να προβάλλουμε σχετικές διαφημίσεις με βάση τα ενδιαφέροντά σας. Δεν προωθούμε τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε στις διαφημιστικές εταιρείες. Μπορείτε να επιλέξετε να μην λαμβάνετε διαφημίσεις εκτός διαδικτυακής τοποθεσίας και από τρίτους, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις των cookies. Αυτή η ενέργεια δεν θα αφαιρεί τις διαφημίσεις από τις σελίδες που επισκέπτεστε, αλλά οι διαφημίσεις που θα βλέπετε δεν θα ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά σας. Αυτό σημαίνει ότι τα συγκεκριμένα cookies δεν θα αντιστοιχίζουν τις συγκεκριμένες διαφημίσεις με τα ενδιαφέροντά σας.

Πως χρησιμοποιούνται τα cookies τρίτων;

Για ορισμένες λειτουργίες στις διαδικτυακές τοποθεσίες μας χρησιμοποιούμε τρίτους παρόχους υπηρεσιών όπως, για παράδειγμα, όταν επισκέπτεστε μια σελίδα με ενσωματωμένα βίντεο ή συνδέσμους στο YouTube. Αυτά τα βίντεο ή οι σύνδεσμοι (και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο από τρίτους παρόχους υπηρεσιών) ενδέχεται να περιέχουν cookies άλλων κατασκευαστών και σας συνιστούμε να ανατρέχετε στις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζουν οι εν λόγω τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών, τις οποίες θα βρείτε στη διαδικτυακή τοποθεσία τους, για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούν τα cookies.

Πως μπορώ να απορρίψω και να διαγράψω cookies;

Μπορείτε να επιλέξετε να απορρίψετε ή να αποκλείσετε όλους ή συγκεκριμένους τύπους cookies, τα οποία ορίζονται μέσω της επίσκεψής σας σε μια διαδικτυακή τοποθεσία του maligkri-law.gr, κάνοντας κλικ στις προτιμήσεις σχετικά με τα cookies στη διαδικτυακή τοποθεσία μας.

Έχετε υπ’ όψιν ότι τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης αποδέχονται αυτόματα τα cookies. Ως εκ τούτου, εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιηούνται cookies, ενδέχεται να χρειαστεί να διαγράψετε ή να αποκλείσετε εσείς τα cookies.

Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, θα εξακολουθήσετε να μπορείτε να επισκέπτεστε τις διαδικτυακές τοποθεσίες μας, ωστόσο, ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην εκτελούνται σωστά . Επίσης, μπορείτε να επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία www.allaboutcookies.org για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο διαγραφής ή απόρριψης των cookies και για πρόσθετες γενικές πληροφορίες σχετικά με τα cookies ή αναλόγως του φυλλομετρητή σας επισκεφθείτε τις ακόλουθες ιστοσελίδες, για να λάβετε γνώση για τις απαραίτητες σχετικές ενέργειες:

 1. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/kb/278835
 2. Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites
 3. Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
 4. Opera: https://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
 5. Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042
 6. Safari for iPad and iPhone: https://support.apple.com/kb/HT1677

Χρησιμοποιώντας τη διαδικτυακή τοποθεσία μας χωρίς να διαγράψετε ή να απορρίψετε ορισμένα ή όλα τα cookies, συμφωνείτε ότι μπορούμε να τοποθετούμε στη συσκευή σας τα cookies που δεν διαγράψατε ή απορρίψατε.

 

Φόρμα Επικοινωνίας