Υπηρεσίες

Αστικό Δίκαιο

Διοικητικό Δίκαιο

Φορολογικό Δίκαιο

Εμπορικό Δίκαιο

Αστικό Δίκαιο

Εργατικό Δίκαιο

Αστικό Δίκαιο

Αστικό Δίκαιο

Αστικό Δίκαιο
Το Δικηγορικό μας Γραφείο αναλαμβάνει την εξωδικαστική ή δικαστική επίλυση ιδιωτικών διαφορών. Ενδεικτικά, αναλαμβάνουμε:

 • Υποθέσεις οικογενειακού δικαίου, όπως διαζύγια, διατροφές, επιμέλεια τέκνων, κ.ά.
 • Υποθέσεις ενοχικού δικαίου, όπως επίλυση διαφορών από συμβάσεις πώλησης, αδικοπραξίες, συμφωνητικά μίσθωσης κ.ά.
 • Διαταγές πληρωμής
 • Πάσης φύσεως ιδιωτικά συμφωνητικά
 • Αγωγές αποζημίωσης από πάσης φύσεως διαφορές (τροχαία ατυχήματα, προσβολή προσωπικότητας, κ.ά.)

 

Διοικητικό Δίκαιο

Το Δικηγορικό μας Γραφείο αναλαμβάνει την εξωδικαστική ή δικαστική επίλυση διοικητικών διαφορών. Ενδεικτικά, αναλαμβάνουμε:

 • Δημοσιοϋπαλληλικές διαφορές, όπως πειθαρχικά δημοσίων υπαλλήλων, ακύρωση δυσμενών πράξεων της υπηρεσίας, κ.ά.
 • Διεκδίκηση μισθών και δώρων
 • Κοινωνικοασφαλιστικές διαφορές, όπως απονομή συντάξεων, προσφυγή κατά προστίμων μη δήλωσης εργαζομένων, κ.ά.
 • Προσφυγές κατά προστίμων παντός είδους, κ.ά.

 

Φορολογικό Δίκαιο

Το Δικηγορικό μας Γραφείο αναλαμβάνει την εξωδικαστική ή δικαστική επίλυση φορολογικών διαφορών. Ενδεικτικά, αναλαμβάνουμε:

 • Σύνταξη σημειωμάτων/ υπομνημάτων προς την φορολογική αρχή
 • Σύνταξη και προετοιμασία φακέλου ενδικοφανών προσφυγών κατά προστίμων και πράξεων προσδιορισμού πρόσθετων φόρων
 • Προσφυγές κατά προστίμων και πράξεων προσδιορισμού πρόσθετων φόρων ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, κ.ά

 

Εμπορικό Δίκαιο

Το Δικηγορικό μας Γραφείο αναλαμβάνει την εξωδικαστική ή δικαστική επίλυση διαφορών εμπορικού δικαίου. Ενδεικτικά, αναλαμβάνουμε:

 • Σύνταξη ιδιωτικών συμφωνητικών σύστασης – τροποποίησης καταστατικού εταιρίας, ιδιωτικών συμφωνητικών συνεργασίας εταιριών, κ.ά.
 • Τραπεζικές Συμβάσεις, εξωδικαστική ρύθμιση χρεών, ανακοπή κατά διαταγών πληρωμής, κ.ά.
 • Υποθέσεις Ασφαλιστικού Δικαίου, αποζημιώσεις από ασφαλιστικές εταιρίες, κ.ά.
 • Καταχώρηση Σημάτων, κ.ά.

 

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά

Το Δικηγορικό μας Γραφείο αναλαμβάνει την εξωδικαστική ή δικαστική διευθέτηση πάσης φύσεως οφειλών. Ενδεικτικά, αναλαμβάνουμε:

 • Υπαγωγή στο Νόμο του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων προς τις τράπεζες
 • Εκδίκαση εκκρεμών αιτήσεων Νόμου Κατσέλη

 

Εργατικό Δίκαιο

Το Δικηγορικό μας Γραφείο αναλαμβάνει την εξωδικαστική ή δικαστική επίλυση διαφορών εργατικού δικαίου. Ενδεικτικά, αναλαμβάνουμε:

 • Αγωγή αποζημίωσης εργατικού ατυχήματος
 • Διεκδίκηση δεδουλευμένων αποδοχών και δώρων
 • Ακύρωση παράνομης απόλυσης

 

Ποινικό Δίκαιο

Το Δικηγορικό μας Γραφείο αναλαμβάνει την εκπροσώπηση των πελατών μας για τις ποινικές υποθέσεις τους. Ενδεικτικά, αναλαμβάνουμε:

 • Σύνταξη σημειώματος / υπομνήματος
 • Σύνταξη μηνύσεων
 • Εκπροσώπηση ενώπιον των Ποινικών Δικαστηρίων

 

Δίκαιο Ακινήτων

Το Δικηγορικό μας Γραφείο αναλαμβάνει την εκπροσώπηση των πελατών μας για πάσης φύσεως υποθέσεις ακινήτων. Ενδεικτικά, αναλαμβάνουμε:

 • Συμφωνητικά μίσθωσης, τροποποίησης όρων μίσθωσης
 • Καταγγελία μίσθωσης
 • Αγοραπωλησίες ακινήτων
 • Υποθέσεις κτηματολογίου
 • Έρευνες βαρών ακίνητης περιουσίας

Φόρμα Επικοινωνίας